รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล Thailand Energy Awards 2023
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2023" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านจัดสรร) โครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69
V
รางวัล Thailand Energy Awards 2023
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2023" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านจัดสรร) โครงการอิคอนเนเจอร์ ราชพฤกษ์-345
V
รางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022
โครงการซิตี้เซนส์ ดอนเมือง-สรงประภา by PRINSIRI ได้รับรางวัล “FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022” รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภท Residential (Low Rise)
V
โล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.ปริญสิริ ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" และ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022"
V
รางวัล Thailand Energy Awards 2021
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2021" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
V
โล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”
V
แบบบ้าน PHANA โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2018 จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
V
โครงการเซล ศาลายา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)
V
โครงการเซล รัตนาธิเบศร์
ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ
V
รางวัล Thailand Energy Awards 2023
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2023" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านจัดสรร) โครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69
VV
รางวัล Thailand Energy Awards 2023
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2023" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านจัดสรร) โครงการอิคอนเนเจอร์ ราชพฤกษ์-345
VV
รางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022
โครงการซิตี้เซนส์ ดอนเมือง-สรงประภา by PRINSIRI ได้รับรางวัล “FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022” รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภท Residential (Low Rise)
VV
โล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.ปริญสิริ ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" และ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022"
VV
รางวัล Thailand Energy Awards 2021
รางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2021" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
VV
โล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”
VV
แบบบ้าน PHANA โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2018 จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
VV
โครงการเซล ศาลายา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)
VV
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018
V
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 97 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association - TIA)
V
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 72 จากคะแนนเต็ม 100 โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 620 บริษัท
V
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2018 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2 - ท่าข้าม
V
แบบบ้าน CHOLLATEE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2016 จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
V
โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Think Of Living People’s Choice Awards 2016 โครงการแนวราบที่มีสาธารณูปโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2016 (Best Housing Facilities)
V
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2016 โครงการที่ได้รับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ซิตี้เซนส์ ศาลายา
V
แบบบ้าน SIKAREE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2014 จาก นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
V
โครงการสิริทาวารา
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ระดับดี ปี 2008 ถึง 3 รางวัล ทั้งประเภทโครงการ และแบบบ้าน (แบบบ้านธารทาวา และวารทาวา) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
V
ความภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปริญสิริ
ก่อตั้งเมื่อปี 2000 และในปี 2001 โครงการแรกของปริญสิริ ได้รับรางวัลจากงานประกวดที่คัดสรรผลงานของสถาปนิก และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก จากทุกประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา ถึง 2 รางวัล และปี 2004 โครงการสิริทาวารา ยังได้รับอีก 1 รางวัล การันตีคุณภาพบ้านและสภาพแวดล้อมของปริญสิริ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสน่ห์ของบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ” รางวัล GOLD NUGGET AWARDS 2001 และ 2004 “AWARD OF MERIT” จัดโดย PCBC-THE PREMIER BUILDING SHOW AND BUILDER MAGAZINE ประเทศสหรัฐอเมริกา
V
โครงการเซล รัตนาธิเบศร์
ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ
VV
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018
VV
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 97 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association - TIA)
VV
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 72 จากคะแนนเต็ม 100 โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 620 บริษัท
VV
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2018 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2 - ท่าข้าม
VV
แบบบ้าน CHOLLATEE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2016 จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
VV
โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Think Of Living People’s Choice Awards 2016 โครงการแนวราบที่มีสาธารณูปโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2016 (Best Housing Facilities)
VV
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2016 โครงการที่ได้รับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ซิตี้เซนส์ ศาลายา
VV
แบบบ้าน SIKAREE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2014 จาก นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
VV
โครงการสิริทาวารา
ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ระดับดี ปี 2008 ถึง 3 รางวัล ทั้งประเภทโครงการ และแบบบ้าน (แบบบ้านธารทาวา และวารทาวา) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
VV
ความภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปริญสิริ
ก่อตั้งเมื่อปี 2000 และในปี 2001 โครงการแรกของปริญสิริ ได้รับรางวัลจากงานประกวดที่คัดสรรผลงานของสถาปนิก และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก จากทุกประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา ถึง 2 รางวัล และปี 2004 โครงการสิริทาวารา ยังได้รับอีก 1 รางวัล การันตีคุณภาพบ้านและสภาพแวดล้อมของปริญสิริ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสน่ห์ของบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ” รางวัล GOLD NUGGET AWARDS 2001 และ 2004 “AWARD OF MERIT” จัดโดย PCBC-THE PREMIER BUILDING SHOW AND BUILDER MAGAZINE ประเทศสหรัฐอเมริกา
VV