พื้นหลังกล้อง
ร่วมงานกับปริญสิริ
หากคุณ...คือคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ก้าวหน้าในสายงาน
หากคุณ...คือคนที่มีความมุ่งมั่น ชอบมองหาสิ่งใหม่ ๆ
หากคุณ...คือคนที่รักในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ
เราอยากให้คุณ...มาร่วมงานกับ "เรา"

ตำแหน่งงานว่างที่ ปริญสิริและบริษัทในเครือ

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจประเมินคุณภาพของโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมคุณภาพตามเพื่อชี้ Defect ที่เกิดขึ้นที่โครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน,วิธีการควบคุมและตรวจประเมินคุณภาพของโครงการก่อสร้าง
 • จัดทำรายงาน Defect & Correction เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Preventive Action)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์/ครุศาสตร์บันฑิต สาขา โยธาหรือบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี เกี่ยวกับการคุมงานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพบ้าน
 • สามารถใช้โปรแกรม G-Suite และ Auto cad ได้ดี
 • มีทัศนคติบวก สามารถรับแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการประสานงานและการเจรจา
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • จำเป็นต้องมีใบกว.
 • สามารถเดินทางได้ในโซนกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนการใช้ และการจัดหาวัสดุ ให้สอดคล้องตามแผนการก่อสร้างหลักของโครงการ
 • สรรหาร้านค้า และวัสดุ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพ และ Spec ของวัสดุในแต่ละร้านค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
 • ดำเนินการเจรจาต่อรองเบื้องต้น ตลอดจนทำรายงานเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาก่อนอนุมัติจัดซื้อ
 • ดำเนินการจัดซื้อวัดสุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าแต่ละรายทั้งรายเก่าและรายใหม่ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในการเจรจาทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และความเอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite/SAP/ERP
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทําเอกสารเบิกงวดผู้รับเหมา
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • จัดทำเปิดใบขอซื้อวัสดุเข้าหน้างาน
 • จัดทำเบิกเงินสดย่อย
 • จัดทำ Payment
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานในโครงการก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • สามารถทำงานประจำโครงการก่อสร้าง
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ผู้จัดการโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
 • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.โยธา)
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 5-10 ปี ในระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ
 • มีความสามารถบริหารโครงการ,งบประมาณ,ต้นทุน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ G-Suite และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล และบริหารชุมชนในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
 • ดำเนินการประสานงาน และควบคุมงานซ่อมแซมของSupplier รวมถึงผู้รับเหมารายย่อยให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงาน และรับผิดชอบการปิดงานประกันปีในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานด้านการจัดตั้ง และส่งมอบงานให้นิติบุคคลตลอดจนการโอนทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้ (หยุดวันธรรมดา)
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ รับแรงกดดันได้ดี
 • สะดวกเดินทางตามโซนโครงการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการออกแบบ/ตัดต่อ Graphic Design/Video Editor สำหรับงานโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตคอนเทนต์ให้ได้คุณภาพและทันเวลา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์ กราฟฟิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Graphic Design และความรู้ด้านงานตัดต่อ หรือเคยทำโปรเจคที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมงานกราฟฟิค Photoshop, Illustration, Video Editor, Graphic Design, Premiere Pro และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพ และ VDO ได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้
 • สามารถบริหารและควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

วิศวกรโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ
 • บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้
 • เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการแจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • จำเป็นต้องมีใบกว.
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) เวลา 08.00 -17.00 น.

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งภายในโซนที่ตั้งโครงการ เพื่อเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางการตลาด
 • คิดกลยุทธ์สื่อทางการตลาด จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดของบริษัทฯ อาทิ สื่อ Online ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายต่างๆ
 • ลงโครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ สื่อการตลาด

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขา บริหารการจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Marketing ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (มีค่าน้ำมันและค่าสึกหรอตามจริง)
 • ชอบทำงานที่ท้าทาย ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการคิดวิเคราะห์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางโซนกรุงเทพ-ปริมณฑลได้

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

วิศวกรสนาม
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานก่อสร้างโดยวางแผน และ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา พร้อมตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีใบกว.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) เวลา 08.00 -17.00 น.
 • ทำงานโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง
 • ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
 • ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย
 • ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ตามที่บริษัทได้วางแผนไว้ คิดวิธีที่จะแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ตรง ทางด้านการขายบ้านหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานด้านบริการ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • สามารทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลือกวันหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

สวัสดิการพนักงาน

เช็คถูก
โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
เช็คถูก
การปรับเงินเดือน
เช็คถูก
กองทุนประกันสังคม
เช็คถูก
กองทุนเงินทดแทน
เช็คถูก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เช็คถูก
วันลาพักร้อน 6 - 15 วัน / ปี
เช็คถูก
วันลากิจ 5 วัน / ปี
เช็คถูก
วันลาแต่งงาน 5 วัน / ปี
เช็คถูก
วันลาฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว 5 วัน / ปี
เช็คถูก
งานเลี้ยงสังสรรค์หรือสันทนาการ
เช็คถูก
ชุดฟอร์มพนักงาน
เช็คถูก
ค่า Intensive / Comission (เฉพาะบางตำแหน่ง)
เช็คถูก
การตรวจสุขภาพประจำปี
เช็คถูก
สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
เช็คถูก
สวัสดิการพนักงานมงคลสมรส
เช็คถูก
สวัสดิการพนักงานคลอดบุตร
เช็คถูก
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เช็คถูก
สวัสดิการกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
เช็คถูก
สวัสดิการเงินเยี่ยมไข้
เช็คถูก
สวัสดิการกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย
สำนักงานใหญ่
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
244 (ห้างเพลินนารี่ มอลล์) ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ช่วงเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่
0 2022 8988
Call Center
1753
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชั่น
fraud@prinsiri.com
Map Prinsiri