ร่วมงานกับปริญสิริ
หากคุณ...คือคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ก้าวหน้าในสายงาน
หากคุณ...คือคนที่มีความมุ่งมั่น ชอบมองหาสิ่งใหม่ ๆ
หากคุณ...คือคนที่รักในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ
เราอยากให้คุณ...มาร่วมงานกับ "เรา"

ตำแหน่งงานว่างที่ ปริญสิริและบริษัทในเครือ

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจประเมินคุณภาพของโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมคุณภาพตามเพื่อชี้ Defect ที่เกิดขึ้นที่โครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน,วิธีการควบคุมและตรวจประเมินคุณภาพของโครงการก่อสร้าง
 • จัดทำรายงาน Defect & Correction เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Preventive Action)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์/ครุศาสตร์บันฑิต สาขา โยธาหรือบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี เกี่ยวกับการคุมงานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพบ้าน
 • สามารถใช้โปรแกรม G-Suite และ Auto cad ได้ดี
 • มีทัศนคติบวก สามารถรับแรงกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการประสานงานและการเจรจา
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • จำเป็นต้องมีใบกว.
 • สามารถเดินทางได้ในโซนกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนการใช้ และการจัดหาวัสดุ ให้สอดคล้องตามแผนการก่อสร้างหลักของโครงการ
 • สรรหาร้านค้า และวัสดุ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพ และ Spec ของวัสดุในแต่ละร้านค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
 • ดำเนินการเจรจาต่อรองเบื้องต้น ตลอดจนทำรายงานเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาก่อนอนุมัติจัดซื้อ
 • ดำเนินการจัดซื้อวัดสุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าแต่ละรายทั้งรายเก่าและรายใหม่ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในการเจรจาทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และความเอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite/SAP/ERP
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทําเอกสารเบิกงวดผู้รับเหมา
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • จัดทำเปิดใบขอซื้อวัสดุเข้าหน้างาน
 • จัดทำเบิกเงินสดย่อย
 • จัดทำ Payment
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานในโครงการก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • สามารถทำงานประจำโครงการก่อสร้าง
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

ผู้จัดการโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
 • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.โยธา)
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 5-10 ปี ในระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ
 • มีความสามารถบริหารโครงการ,งบประมาณ,ต้นทุน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ G-Suite และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (เลือกหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล และบริหารชุมชนในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
 • ดำเนินการประสานงาน และควบคุมงานซ่อมแซมของSupplier รวมถึงผู้รับเหมารายย่อยให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงาน และรับผิดชอบการปิดงานประกันปีในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานด้านการจัดตั้ง และส่งมอบงานให้นิติบุคคลตลอดจนการโอนทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้ (หยุดวันธรรมดา)
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ รับแรงกดดันได้ดี
 • สะดวกเดินทางตามโซนโครงการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการออกแบบ/ตัดต่อ Graphic Design/Video Editor สำหรับงานโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตคอนเทนต์ให้ได้คุณภาพและทันเวลา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์ กราฟฟิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Graphic Design และความรู้ด้านงานตัดต่อ หรือเคยทำโปรเจคที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมงานกราฟฟิค Photoshop, Illustration, Video Editor, Graphic Design, Premiere Pro และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพ และ VDO ได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้
 • สามารถบริหารและควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

วิศวกรโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ
 • บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้
 • เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการแจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • จำเป็นต้องมีใบกว.
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) เวลา 08.00 -17.00 น.

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำโครงการ
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งภายในโซนที่ตั้งโครงการ เพื่อเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางการตลาด
 • คิดกลยุทธ์สื่อทางการตลาด จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดของบริษัทฯ อาทิ สื่อ Online ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายต่างๆ
 • ลงโครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ สื่อการตลาด

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี-ป.โท สาขา บริหารการจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Marketing ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (มีค่าน้ำมันและค่าสึกหรอตามจริง)
 • ชอบทำงานที่ท้าทาย ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการคิดวิเคราะห์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางโซนกรุงเทพ-ปริมณฑลได้

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

วิศวกรสนาม
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานก่อสร้างโดยวางแผน และ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา พร้อมตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีใบกว.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) เวลา 08.00 -17.00 น.
 • ทำงานโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง
 • ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
 • ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย
 • ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ตามที่บริษัทได้วางแผนไว้ คิดวิธีที่จะแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ตรง ทางด้านการขายบ้านหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม G-Suite
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานด้านบริการ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • สามารทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลือกวันหยุดได้ในวันธรรมดา)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่านทางอีเมล : career@prinsiri.com

สวัสดิการพนักงาน

โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
การปรับเงินเดือน
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันลาพักร้อน 6 - 15 วัน / ปี
วันลากิจ 5 วัน / ปี
วันลาแต่งงาน 5 วัน / ปี
วันลาฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว 5 วัน / ปี
งานเลี้ยงสังสรรค์หรือสันทนาการ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ค่า Intensive / Comission (เฉพาะบางตำแหน่ง)
การตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
สวัสดิการพนักงานมงคลสมรส
สวัสดิการพนักงานคลอดบุตร
สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
สวัสดิการกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
สวัสดิการเงินเยี่ยมไข้
สวัสดิการกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย
สำนักงานใหญ่
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
244 (ห้างเพลินนารี่ มอลล์) ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร 10230
ช่วงเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่
0 2022 8988
Call Center
1753
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชั่น
fraud@prinsiri.com
Map Prinsiri