ปริญสิริ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือพัฒนาวิชาการ

No items found.
ปริญสิริ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษางานวิจัย
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท
โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร