รับรางวัล CEO Leader Award 2018 และ The IDOL 2018

รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018
No items found.
รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2018 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดย มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

สำหรับ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 นี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำผู้ทำคุณประโยชน์ทางศาสนาและสังคมส่วนรวม องค์กรบริหารดีเด่น ที่มีความสามารถ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจที่มีคุณธรรมดีเด่นแห่งปี

ส่วน รางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 เป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีจิตอาสา อุทิศทุ่มเท เสียสละ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานโดดเด่นที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร

นับเป็นอีก 2 รางวัลที่ช่วยยืนยัน ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรปริญสิริ ที่ตั้งใจพัฒนาทุกโครงการให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม